Generalforsamling den 28.2.2018.

Der var 95 Aktive Kvinder mødt op til vores generalforsamling. Efter velkomst ved formanden, sang vi Sneflokke kommer vrimlende, den passede lige til vejret den dag.

Maja Thomsen blev valgt som dirigent og vi tog fat på dagsordenen. Der blev valgt 2 stemmetællere, men de kom nu ikke i gang.

Formanden aflagde bestyrelsens beretning og kasseren oplæste regnskabet. Der var ingen spørgsmål til dette.

Så var der valg til bestyrelsen, da Ketty Lauridsen havde valgt at stoppe Det nye medlem af bestyrelsen blev Jytte Danielsen, der har været medlem i mange år.

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen var genvalg til Else Skov Olesen og Jette Rolfsted.

Valg af 2 revisorer var også genvalg til Dorthe Flamild og Birthe Holck.

Valg af 1 revisorsupplant var genvalg til Herdis Madsen.

Tak til jer alle fordi i stiller op og tager ansvar.

 

Formanden talte om de mange tilmeldinger, hvor man melder sig til hele programmet og så melder afbud henad vejen, det er ikke nogen god ide, det giver meget arbejde. Så det skal man tænke lidt over.

 

Efter en veloverstået generalforsamling var foreningen vært ved kaffen, hvortil der blev serveret dejlige landgangsbrød. Vi sluttede med at synge Den Blå anemone.

Tak til jer alle der mødte op.