Generalforsamling den 9. februar 2022

95 medlemmer var mødt frem.
Karen bød velkommen og vi startede med at synge: I Danmark er jeg født.
Valg af dirigent: Maja Thomsen.
Maja kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig varslet og beslutningsdygtig.

Valg af stemmetællere: Tove Bruun og Kis Mosegaard
Formandens beretning: Karen fremlagde en flot og grundig gennemgang af aktiviteterne i Aktive Kvinder i de 2 forgangne år. (ingen generalforsamling i 2021 grundet Corona). Beretningen godkendt med applaus.
Fremlæggelse af revideret regnskab: Lisa fremlagde det reviderede regnskab – også for 2 år - også dette blev godkendt med applaus. Et par enkelte spørgsmål blev belyst.
Fastsættelse af kontingent for 2023: Kontingentet uændret 180 kr.
Indkomne forslag: Intet.
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
Genvalg til Jette Rolfsted.
Nye til bestyrelsen: Jytte Nørum og Grete Hjorth.
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år:
Genvalg til Else Skov Olesen. Tove Bruun valgt som 2. suppleant.
Valg af 2 revisorer for 1 år: Genvalg til Birthe Holck og Dorthe Flamild.
Valg af revisorsuppleant for 1 år: Genvalg til Herdis Madsen.
Eventuelt: Det blev drøftet, hvorvidt bestyrelsen skulle betale for deltagelse i ture – dette var jo ikke noget, man kunne beslutte på en generalforsamling, men der var klart flertal for, at det skulle være gratis for bestyrelsen.

Gunhild takkede Karen og Lisa for deres store arbejde i bestyrelsen og de fik begge overrakt en buket og et gavekort på 1.000 til Vores Ikast.

Herefter erklærede Maja generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden. 
Vi serverede snitter fra Føtex. Der var en øl/sodavand til alle på foreningens regning og vi sluttede af med kaffe og chokolade.

Sluttelig takkede Karen alle for fremmødet og vi sang: Skul gammel venskab rent forgå.